Pragmatic Approaches to Shakespeare: Essays on Othello, Coriolanus and Timon of Athens - 9780819191076