The Euthyphro, Apology, Crito, and Phaedo - 9780879754969